Privacy Statement

 Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam aan de Leeuwarderweg 36 (1025 RW), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34378181 en draagt de naam NL136247350B01. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via contact@biancatan.nl en telefonisch via +31654981535. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. 

De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 29 oktober 2020. 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: 

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens; 
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; en 
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten. 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor het verlenen van informatie over de aangeboden trainingen (en de trainingsopbouw) alsmede voor het sturen van facturen. Bij het vragenformulier of het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn NAW-gegevens, bedrijfsnaam en telefoonnummer. Via deze formulieren wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig voor het contact, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaren opgeslagen. 

 Verwijzing naar andere websites 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. 

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website. 

Doorgifte aan derden 

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. 

Verantwoordelijke verkrijgt uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via www.front.pe-online.org. De persoonsgegevens die Verantwoordelijke via het PE-systeem (Permanente Educatie) van u verzamelt zijn: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, BIG-registratienummer, e-mail en telefoonnummer. 

Beveiliging 

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt Verantwoordelijke hieromtrent een verzoek doen. 

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan contact@biancatan.nl

Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens). 

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan contact@biancatan.nl