Terms and Conditions

 Artikel 1 Definities 

1. Biancatan-producties (hierna: Biancatan) is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verzorgen van trainingen op het gebied van presentatie en communicatie aan diverse professionals waarbij gestimuleerd wordt op de persoonlijke ontwikkeling van deze professionals. 

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Biancatan en Biancatan de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Biancatan en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Biancatan en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verzorgen van trainingen op het gebied van presentatie en communicatie aan diverse professionals waarbij gestimuleerd wordt op de persoonlijke ontwikkeling van deze professionals, alsmede alle andere door Biancatan ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht. 

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.Biancatan.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Biancatan gesloten Overeenkomsten waarbij Biancatan Diensten aanbiedt. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Biancatan overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Biancatan via de Website (www.Biancatan.nl), e-mail (contact@Biancatan.nl) of telefoon (+316 54981535) voor een van de aangeboden Diensten. Biancatan zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een opdrachtbevestiging. 

3. Opdrachtgever kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling. 

4. Als Biancatan een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Biancatan kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Biancatan dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Biancatan deze schriftelijk bevestigt. 

6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Biancatan. 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Biancatan zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Biancatan heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. Bij het inschakelen van derden zal Biancatan de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Biancatan worden doorbelast aan Opdrachtgever. 

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Biancatan aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Biancatan worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Biancatan zijn verstrekt, heeft Biancatan het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Biancatan zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Biancatan hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Biancatan dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Biancatan en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Biancatan op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Biancatan en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Biancatan is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Biancatan goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten. 

2. Voorts is Biancatan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Biancatan gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

1. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon (consument) is, heeft Opdrachtgever te allen tijde na het sluiten van een Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te annuleren. Opdrachtgever is dan geen annuleringskosten verschuldigd. Wel kan Biancatan een redelijke vergoeding, welke afhankelijk is van aantoonbare kosten die reeds gemaakt zijn, aan Opdrachtgever in rekening brengen. 

2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Biancatan. 

  1. 3. Bij annulering van een Overeenkomst door Opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijk persoon, geldt dat Biancatan gerechtigd is de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen: a. Bij annulering tussen 4 (zegge: vier) en 2 (zegge: twee) weken voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht. 
  2. b. Bij annulering tussen 1 (zegge: twee) en 2 (zegge: twee) weken voor aanvang van de training wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. 
  3. c. Bij annulering korter dan 1 (zegge: één) week voor aanvang van de training wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht. 
  4. 4. Indien Opdrachtgever een training uiterlijk 14 (zegge: veertien) dagen voor aanvang van de training verzet, worden door Biancatan geen kosten in rekening gebracht. 
  5. 5. Indien Opdrachtgever zonder tijdige afmelding niet verschijnt op de tussen Opdrachtgever en Biancatan overeengekomen trainingsdag(en), is Biancatan gerechtigd alle gemaakte kosten jegens Opdrachtgever in rekening te brengen. Er is sprake van een tijdige afmelding indien Opdrachtgever zich 24 (zegge: vierentwintig) uur voor aanvang van de training met uitdrukkelijke mededeling aan Biancatan heeft afgemeld. De afmelding dient door Biancatan te worden bevestigd, waarna Biancatan en Opdrachtgever in gezamenlijk overleg een nieuwe trainingsdag overeen dienen te komen. 

6. Biancatan behoudt zich het recht voor om een groepstraining geen doorgang te laten vinden indien het aantal aanmeldingen naar het oordeel van Biancatan onvoldoende is. Een groepstraining is in ieder geval onvoldoende wanneer slechts 2 (zegge: twee) personen zich hebben aangemeld. Biancatan zal Opdrachtgever hierover ten minste één week voorafgaande de aanvang van de groepstraining per e-mail informeren en de groepstraining verzetten naar een eerstvolgende trainingsdatum. Opdrachtgever dient ten minste 2 (zegge: twee) verzettingen per training te accepteren. 

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. Biancatan heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. Betaling geschiedt via facturatie. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst middels bankoverschrijving of via andere wijzen te zijn voldaan, tenzij een andere termijn is overeengekomen. 

4. Biancatan biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om in termijnen te betalen, indien Biancatan en Opdrachtgever dit schriftelijk en uitdrukkelijk met elkaar zijn overeengekomen. 

5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Biancatan mede te delen. 

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien Biancatan besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Biancatan is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

2. Biancatan is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Biancatan, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Biancatan om, als een door Biancatan ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

3. Biancatan is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 

4. Biancatan is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

5. Biancatan is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 

6. De Opdrachtgever vrijwaart Biancatan voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 

7. Indien Biancatan aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Biancatan met betrekking tot haar Diensten. 

8. De aansprakelijkheid van Biancatan is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Biancatan niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag. 

9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Biancatan. 

10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 10 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Biancatan, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Biancatan zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Biancatan of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Biancatan overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Biancatan heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Biancatan kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 12 Intellectuele eigendom 

1. Biancatan behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Alle door Biancatan geleverde zaken, waaronder mede begrepen verschafte leermiddelen die fysiek dan wel digitaal worden aangeboden, blijven eigendom van Biancatan en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder 

voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Biancatan worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht. 

3. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Biancatan van gegevens. Opdrachtgever zal Biancatan vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

4. Biancatan zal Opdrachtgever toestemming vragen alvorens zij Opdrachtgever tijdens de uitoefening van de Diensten op enige wijze digitaal vastlegt. Tevens dient Biancatan toestemming te verkrijgen indien zij deze beelden openbaar wil maken, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen door het plaatsen van beelden van Opdrachtgever op de Website of in de nieuwsbrief. 

Artikel 13 Klachtenregeling 

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan contact@Biancatan.nl of telefonisch te melden via +31654981535. 

Artikel 14 Identiteit van Biancatan 

1. Biancatan is bij de KvK geregistreerd onder nummer 34378181 en draagt btw-identificatienummer NL136247350B01. Biancatan is gevestigd aan Leeuwarderweg 36 (1025 RW) te Amsterdam. 

2. Biancatan is per e-mail te bereiken via contact@Biancatan.nl of middels de Website www.Biancatan.nl en telefonisch op +31654981535. 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

2. Op de rechtsverhouding tussen Biancatan en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen die tussen Biancatan en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam, zittingsplaats te Amsterdam.